Ordförande

Magnus Hedenmark

Ordförande i NBF – VD re:profit

+46 707 471 029
E-post

Suppleanter

Christoffer Carrick
VD, Lignin AB

Bo Wallteg
Chefredaktör Packnews

Styrelse

Mikael Hedenquist
Professor, polymerteknologi, KTH

Peter Gummesson
CEO, A Good Choice AB

Klaus Meyer
Quality and Improvement Manager, SIB

Linda Zellner
Vice President Innovation, Perstorp AB

Mats Jeppsson
Innovation Manager, Emballator AB

Patrik Fogelström
VD, Biobag AB

Pernilla Kulleborn
VD, Kulleborn & Stenström

Varför Nordisk Bioplastförening?

Bioplaster är en viktig drivkraft i utvecklingen av plast, och de bidrar i hög grad till ett mer hållbart samhälle genom att fasa ut beroendet av fossil råvara och/eller bidra till att plastavfall minskar i naturen.

Vi representerar de aktörer som arbetar med bioplaster i Norden och vårt uppdrag är att arbeta för att påverka det ekonomiska och regulatoriska ramverket inom EU/Norden så att bioplastmarknaden kan växa på hållbart sätt.

Därför strävar vi efter att samla alla relevanta partners och intressenter. Vi ska fungera som både en kunskaps- och en affärsplattform för att stödja en hållbar teknikutveckling längs hela värdekedjan, samt en fullskalig marknadsintroduktion av bioplaster.

Vår marknad

Plast utgör en stor del av många produkter i vår vardag. För nästan alla konventionella plastmaterial finns det redan ett bioplastalternativ på marknaden. Bioplaster är mycket versatila och sofistikerade material som kan bidra till att göra plastprodukter mer hållbara och fortsätta att utveckla plastens många fördelar. På grund av en växande medvetenhet och efterfrågan i vårt samhälle på hållbara produkter och deras inverkan på miljön, blir bioplastmaterial det material som väljs av ett snabbt växande antal varumärken och kunder runt om i världen. Våra senaste marknadsdata förutspår att den globala produktionskapaciteten för bioplast nästan kommer att tredubblas mellan 2023 och 2028, från cirka 2,18 miljoner ton 2023 till cirka 7,43 miljoner ton 2028.

Våra syften

Nordiska Bioplastföreningen skall:

  • arbeta för att ett gynnsamt politiskt och ekonomiskt ramverk som möjliggör ytterligare tekniska framsteg och en fullskalig marknadsintroduktion av bioplast.
  • aktivt driva ett arbete för enhetliga standarder, certifieringar, regelverk och riktlinjer för transparens om bioplaster och deras miljömässiga fördelar och miljöpåverkan.
  • förespråka hållbar produktion av förnybar biomassa för att producera biobaserad plast.
  • arbeta för att våra nordiska regeringar skall stödja en implementering av en bättre infrastruktur för avfallshantering, inbegripet effektivare system för återanvändning, materialåtervinning och återvinning/kompostering av bioplaster
  • Nordiska Bioplastföreningen ska också verka för att sprida information om och öka förståelsen för bioplastens fördelar, möjligheter och användbarheten; hur den reducerar beroendet av fossila resurser, sänker CO2-utsläppen och kan bidra till en mer effektiv och ansvarsfull användning av förnybara material. Vi ska också arbeta för att motverka ”green washing”.
  • arbeta i nära samarbete med BONN och European bioplastics

Våra medlemmar

Med medlemmar från hela värdekedjan för bioplast, inklusive jord- och skogsbruksråvaror, kemi- och plastindustrier, samt industriella användare, återvinningsföretag och varumärkesägare/retail som finns över hela världen och engagerar sig på den nordiska marknaden, fungerar Nordisk Bioplastförening   som ett nätverk och en informationsplattform.

Läs mer om våra medlemmar och fördelarna med ett medlemskap här.

Vår verksamhet

Nordiska Bioplastföreningen fungerar både som kunskapspartner och nätverk för alla slags aktörer inom bioplastbranschen.

Vår främsta uppgift är att öka medvetenheten och informera företag, organisationer, beslutsfattare, media och intresserad allmänhet om bioplastens egenskaper, fördelar och potential för ett hållbart samhälle. För att möta den ständigt växande efterfrågan på information tillhandahåller vi omfattande information (presentationer, webinarier, marknadsdata, nyhetsbrev och nyhetsuppdateringar) om alla relevanta ämnen samt möjligheten att kontakta oss direkt när som helst eller träffa oss vid relevanta branschevenemang såsom vår årliga Nordiska Bioplastkonferens – det ledande affärs- och nätverksevenemanget i  branschen och våra årsmöten.

Nordiska Bioplastföreningen övervakar, utvärderar och bidrar till utveckling av EU:s lagstiftning som rör den europeiska bioplastindustrin. Detta arbete görs i nära samarbete med den europeiska branschorganisationen. Vi ska vara en pålitlig källa och kunnig partner för nordiska beslutsfattare och sörja för ett välinformerat och balanserat beslutsfattande om bioplastindustrin.

Hållbarhet är kärnan i vårt dagliga arbete och i vårt engagemang för utvecklingen av bioplast. Vi främjar en effektiv användning och hållbar odling av förnybara råvaror, effektivare återvinnings-, komposterings- och återvinningssystem samt enhetliga standarder och certifieringar för transparenta påståenden om bioplaster och deras fördelar och påverkan på miljön.

Prioriterade frågor/mål under verksamhetstiden 2024/25

  • Påverka regelverk, planer och policy
  • Informera och öka medvetandet hos politiker, media, institut och allmänheten för bioplast och cirkularitet
  • Öka andelen av offentliga medel för att driva på tillgången till nordisk bioplast
  • Utveckla certifieringar, återvinning och standarder anpassade för bioplast