Vad skiljer bioplast från vanlig plast?

Fakta om bioplast

Bioplast kommer att vara en mycket viktig lösning för de utmaningar som världen står inför idag, främst vad gäller klimatet och spridning av föroreningar.

Nordisk Bioplastförening (NBF) är en organisation som består av medlemmar inom olika delar av värdekedjan. Medlemmarna tillverkar eller marknadsför olika typer av bioplast. En av våra huvuduppgifter är att sprida kunskap om bioplast till konsumenter, beslutsfattare och verksamheter.

NBF samarbetar nära med den europeiska huvudorganisationen European Bioplastics Organisation via vårt medlemsskap i BON Europe, the Bioplastics Organisations Network, Europe.

Plast är en starkt integrerad del av vårt moderna liv och om materialet används rätt är det en fantastisk produkt. Plast kan till exempel ersätta metall i våra bilar för att reducera vikt, och spelar en väsentlig roll när det handlar om att ge oss färska livsmedel av hög kvalitet. I dag kan flertalet plastprodukter som produceras med utgångspunkt från fossila råvaror ersättas av bioplast.

Bioplast är biobaserad, bionedbrytbar eller bägge delar.

Bioplast har samma funktion som traditionell plast men har flera fördelar. Med ökande mängd bioråvara som ersätter den fossila råvaran så kan klimatpåverkan minskas. Genom en utvecklad kompostering av plaster så binds kolet till odlingsjord istället för att släppas ut i atmosfären. Särskilt plaster som som redan har kladdats ned med matrester och annat organiskt avfall kan lösa en stor del av de avfallsproblemen vi ser idag, genom olika typer av kompostering.

Idag utgör bioplast under en procent av de mer än 320 miljoner ton plast som produceras årligen på jorden. Bioplastindustrin ser dock en ökande efterfrågan i takt med att nya, ändå mer sofistikerade bioplaster kommer på marknaden och nya användningsområden och produkter blir möjliga.

Två grupper

Bioplast är inte bara en typ av material. Det handlar om en familj med material med olika egenskaper och användningsområden. Det finns två tydliga grupper av bioplaster som var och en har olika egenskaper:

Biobaserad (eller delvis biobaserad), inte nedbrytbar plast. Dit hör idag till exempel biobaserad polyeten (PE) som används till exempel till bärkassar i handeln, biobaserad Polyester (PET) som används till exempel till läskedrycksflaskor, biobaserad polyamid (PA) eller biobaserad polyuretan (PUR). Dessa plastmaterial är idag primärt baserade på socker eller oljor och kan utan problem gå i en återvinningsström med traditionella plaster.

Biobaserad och bionedbrytbar plast, till exempel polymjölksyra (PLA), polybutensuccinat (PBS), PHA (polyhydroxy alkanoater) eller termoplastisk stärkelse (TPS). Dessa material är helt eller delvis förnybara.

Dessa kan i sin rena form framställas som helt, 100 % förnybar (ex vis PLA, PHA, TPS) eller som delvis förnybar, ex vis PBS.

För att möta materialkrav och önskemål, framför allt för att öka mjukhet eller seghet så blandas dessa ibland ut med andra fossila bionedbrytbara material, eller biogena mjukgörare så som glycerol.

Detta betyder att sådana blandningar kan ha ett förnybart innehåll på mellan ca 15 och 100 %.

De flesta av dessa material komposteras som tunna plastpåsar men de finner också sin användning i formsprutade, mer tjockväggiga produkter och har då ett högt förnybart innehåll varför de med gott samvete också kan förbrännas.

Det finns bioplaster som kan brytas ned i marin miljö, exempelvis PHA. Andra bionedbrytbara plaster kräver en komposteringsmiljö, varav industriell kompostering innebär det effektivaste sättet att bryta ner en bioplast. Dessa arbetar med omrörning, varmare temperaturer och större mängd mikroorganismer.

Bara för att en plast innehåller bioplast så ska den självklart inte slängas i naturen.

Certifieringar

De råvaror vi har nämnt och som finns på marknaden, har ofta en certifiering:

Den viktiga biobaserade andelen kan enkelt mätas med hjälp av kol 14 bestämning (TS 16137), oavsett om den är bionedbrytbar eller endast biobaserad.

En annan certifiering skulle kunna vara ett bevis för att produkten är komposterbar i en industriell-, hemkompost eller direkt på odlingsjordar (olika standarder har arbetats fram för olika komposteringsprocesser).

Livscykel

 Den stora fördelen med bioplasterna är att de är antingen fossilfria och/eller komposterbara. Att de är fossilfria innebär att råvaran är förnybar och tar upp sitt kol från atmosfären istället för berggrunden. Det är en första förutsättning för att hejda ökningen av klimatgaser till atmosfären. De bioplaster som är komposterbara har fördelen att kolet kan återgå till jord istället för atmosfären. Fortsätter vi utveckla bioplasterna så kan det faktiskt resultera i att flytta ner en del av kolet från atmosfären till odlingsjord och därmed bli en del av lösningen i klimatkrisen, förbättra jordkvalitet och minska spridningen av mikroplaster.

Den fossila användningen kostar samhället inte bara genom att tillföra koldioxid, utan också i form av utsläpp, ohälsa, och marina katastrofer.

Bioplasterna kan återvinnas och anpassas till olika slutstationer som beror av infrastruktur i de olika länderna, exempelvis är förbränningsenergi kraftigt utbyggd i Sverige och bioplaster kan då ses som ett biobränsle.

Bioplastindustrin växer snabbt och innovativt. Den har potentialen att frikoppla ekonomisk tillväxt från resursförstörelse och negativ miljöpåverkan. EU-kommissionen har insett den viktiga roll bioplast har i bioekonomin och potentialen att accelerera övergången till en mer cirkulär ekonomi. European Bioplastics, organisationen som representerar bioplastindustrin i Europa, jobbar nära de europeiska institutionerna och andra relevanta parter för att skapa ett politiskt och ekonomiskt landskap i Europa som bioplastindustrin kan utvecklas i.